Zabki Regulamin Regulamin ASK
Regulamin ASK
Wpisany   
poniedziałek, 11 sierpnia 2008 02:12

 

1. Oficjalną stroną stowarzyszenia ASK ZABKI.NET.PL jest : www.zabki.net.pl

2. Opłaty wpisowe i składki Członkowskie Stowarzyszenia ASK ZABKI.NET.PL
2.1 Stowarzyszenie pobiera na wskazany rachunek bankowy od Członków Stowarzyszenia miesięczne składki członkowskie.
2.2 Składki członkowskie należy wnosić samodzielnie i bez wezwania do 10-go każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.
2.3 Osoby, które nie uiściły składki członkowskiej w wymaganym terminie, zostaną pozbawione możliwości korzystania z sieci.
2.4 Odłączenie następuje po stwierdzeniu przez Księgowego Stowarzyszenia braku wniesienia składki.
2.5 Ponowne przyłączenie następuje po potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Księgowego ASK.
2.6 Osoby notorycznie zalegające ze składkami członkowskimi (przez 2 kolejne miesiące) zostają automatycznie zawieszone w prawach członka Stowarzyszenia i odwieszone oraz przyłączone do sieci po uiszczeniu zaległych składek członkowskiej oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości jednej składki.
2.7 Osoby zalegająca ze składkami członkowskimi przez 3 kolejne miesiące zostają wykluczone ze stowarzyszenia, a łącze sieciowe do ich lokali zostaje zdemontowane.

3. Prawa i obowiązki Zarządu
3.1 Podział obowiązków Zastępców Prezesa dokonywany jest w drodze Uchwały Zarządu w ciągu 14 dni od powołania Zarządu na podstawie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji oraz ogłaszany na oficjalnej stronie ASK
3.2 Zarząd w drodze uchwały ma prawo powołać Administratorów, Techników oraz zwolnić ich z opłacania składek członkowskich za wykonywaną pracę na rzecz Stowarzyszenia, jak również ma prawo zwolnić z opłat osoby czynnie biorące udział w rozwoju Stowarzyszenia ASK. Zarząd zobowiązany jest do ogłoszenia w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały listy w/w osób z uzasadnieniem decyzji na oficjalnej stronie ASK.
3.3 Prawa i obowiązki Prezesa:
- Reprezentowanie Stowarzyszenia
- Kontrola prac pozostałych członków Zarządu
- Zwoływanie zebrań Zarządu
- Przyjmowanie skarg Członków Stowarzyszenia i ich rozpatrywanie
- Przyjmowanie wniosków przyłączeniowych - Kontrola wpłat i wypłat.

3.4 Prawa i obowiązki Zastępcy Prezesa - Administratora:
- Pilnowanie sprawnego funkcjonowania serwera i łącza internetowego w zakresie podlegającym ich jurysdykcji.
- W razie awarii łącz internetowych zgłaszanie problemu Dostawcy Łącza Internetowego i ewentualne upominanie się o jak najszybsze naprawienie.
- Informowanie z wyprzedzeniem, o ile to możliwe Członków Stowarzyszenia o ewentualnych pracach w sieci i przerwach w transmisji.
- Usuwanie awarii systemowych i sprzętowych serwera w możliwie najkrótszym czasie.
- Odłączanie Członków Stowarzyszenia od sieci na wniosek Zarządu.
- Wnioskowanie do Zarządu o odłączenie Członków Stowarzyszenia nie przestrzegających regulaminu.
- Konfiguracja, oraz dokonanie odpowiednich wpisów na serwerach w celu umożliwienia korzystania z sieci nowo podłączonemu Członkowi.
- Zwoływanie zebrań Zarządu
- Przyjmowanie wniosków przyłączeniowych

3.5 Prawa i obowiązki Zastępcy Prezesa - Technika
- Dbanie o sprawne funkcjonowanie urządzeń sieciowych.
- Przyjmowanie zgłoszeń o awarii łączy sieciowych oraz ich usuwanie w miarę możliwości.
- Odbiór techniczny okablowania nowego członka Stowarzyszenia.
- Dbanie o właściwy stan okablowania i pomieszczeń serwerowni.
- Zwoływanie zebrań Zarządu
- Przyjmowanie wniosków przyłączeniowych

4. Przyjęcie do stowarzyszenia
4.1 Do Stowarzyszenia może przyłączyć się każda osoba z obszaru objętego infrastrukturą sieci, o ile umożliwiają to warunki techniczne.
4.2 Chęć przyjęcia należy zgłosić jednemu z Członków Zarządu.
4.3 Członkiem Stowarzyszenia staje się każdy kto uiścił opłatę wpisowego do Stowarzyszenia ustaloną indywidualnie 350 zł lub 400 zł.
4.4 O terminie przyłączenia decydują Technicy.
4.5 Nowy Członek Stowarzyszenia przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszego regulaminu w momencie opłacenia wpisowego.
4.6 Nowy Członek Stowarzyszenia wykonuje podłączenie swojego mieszkania do sieci ASK zabki.net.pl we własnym zakresie. Technik ASK dokonuje odbioru przyłącza.
4.7 Pierwszą konfigurację i zestawienie łącza dokonuje Administrator, Technik lub osoba upoważniona przez Zarząd ASK.
4.8 Jeśli zestawienie połączenia nastąpiło do 15 dnia miesiąca - nowy Członek Stowarzyszenia płaci pełną składkę członkowską za dany miesiąc, natomiast członkowie podłączeni po 15 dniu miesiąca włącznie z 15 - połowę składki.
4.9 Pomoc przy konfiguracji komputera nowo podłączanego Członka Stowarzyszenia jest bezpłatna i jednorazowa.

5. Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia
5.1 Członkowie Stowarzyszenia mają prawo korzystać z następujących zasobów sieciowych: · Dostęp do wszystkich światowych usług internetowych · Tworzenie własnych nie komercyjnych serwisów WWW (o ile to technicznie możliwe, za powiadomieniem Zarządu i jego akceptacją) · Dostęp i możliwość udostępniania wszystkich zasobów w sieci lokalnej.
5.2 Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
· Dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych
· Właściwie ochraniać (jeden program antywirusowy z aktualnymi bazami antywirusowymi) swój komputer i udostępnione zasoby w sieci lokalnej.
· Czynnie pomagać przy pracach związanych z rozbudową, reorganizacją lub konserwacją sieci.
· Pilnować bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swoich zasobów.
· Stosować się do poleceń Administratorów dotyczących zasad korzystania z sieci.
· Przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet, jeśli nie są one chronione.

6. Członkom Stowarzyszenia nie wolno:
· Udostępniać swojego połączenia sieciowego osobom trzecim poza swoim lokalem gdzie, zostało ono zainstalowane.
· Korzystać z dostępu do sieci w celach komercyjnych, w szczególności zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie komercyjnych serwisów internetowych na swoich komputerach.
· Wykorzystywać swojego konta i dostępu do internetu w celach niedozwolonych prawem polskim i międzynarodowym.
· Zachowywać się wobec innych użytkowników internetu w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych.
· Obarczać Administratorów winą za trudności w dostępie do Internetu wynikłe z powodów od nich niezależnych lub awarią własnego komputera/systemu.
· Naprzykrzać się Administratorom z powodów wynikłych z nieznajomości podstaw obsługi komputera, awarii swojego systemu operacyjnego bądź innych przyczyn całkowicie niezależnych od Administratorów.

7. Wykluczenia ze Stowarzyszenia
7.1 Członek Stowarzyszenia może wykluczyć się ze Stowarzyszenia na własną prośbę, jeśli nie chce dalej korzystać z dostępu do sieci.
7.2 Członek Stowarzyszenia może na własną prośbę zawiesić swoje członkostwo w Stowarzyszeniu.
(W przypadku zawieszenia czasowego łącze do niego jest czasowo blokowane.
Nie przewiduje się możliwości odłączenia od dostępu do Internetu z możliwością dostępu do sieci lokalnej.)

Maksymalny okres zawieszenia członkostwa to 6 miesięcy.
W celu zawieszenia członkostwa należy:
- z konta członkowskiego wysłać prośbę o zawieszenie łącza na skrzynke e'mail Zarządu ASK, lub
- zgłosić fakt zawieszenia osobiście w czasie dyżuru ASK.
7.3 Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony decyzją Zarządu, jeśli naruszył postanowienie niniejszego regulaminu w którymkolwiek z jego punktów. (Osoba taka w zależności od przewinienia może zostać wykluczona bez prawa powrotu do Stowarzyszenia lub z prawem powrotu po minimalnym okresie 1 miesiąca.)
7.4 Wszelkie działania na szkodę innych użytkowników sieci oraz innych sieci będą karane wykluczeniem ze Stowarzyszenia bez prawa powrotu, a udział członkowski w pierwszej kolejności zostanie zaliczony na pokrycie strat z tego tytułu.

8. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia:
8.1 Do stowarzyszenia może przyłączyć się ponownie członek, który: · korzystał z czasowego zawieszenia · został wykluczony decyzją Zarządu z prawem powrotu.
8.2 Osoby korzystające z zawieszenia czasowego na własną prośbę, za ponowne przyjęcie do stowarzyszenia wnoszą opłatę w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.
8.3 Ponowne przyjęcia osoby wykluczonej z prawem powrotu za nieprzestrzeganie Regulaminu obarczone jest opłatą w wysokości 3-miesięcznej składki członkowskiej.
8.4 Kwoty wpłacone w w/w przypadkach przeznaczone będą na modernizację i rozwój sieci.

9. Zmiany w regulaminie:
Zmiany w regulaminie są dokonywane na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia po uzyskaniu akceptacji, co najmniej połowy członków Zarządu. Każda poprawka musi być wcześniej przedyskutowana (dopuszczalna jest dyskusja na stronie Stowarzyszenia www.zabki.net.pl). W dyskusji mogą wziąć udział wszyscy Członkowie - proponowane zmiany zostaną opublikowane na stronie WWW ASK na 14 dni przed decyzją Zarządu w sprawie zmian.

10. Ogłoszenia Zarządu i zmiany w Regulaminie.
Wszelkie ogłoszenia Zarządu o charakterze porządkowym uważa się za obowiązujące po 7 dniach od chwili ich ogłoszenia na oficjalnej stronie WWW ASK. Ogłoszenia dostarczane pocztą elektroniczną uważa się za dostarczone po 7 dniach od ich wysłania. Zmiany w regulaminie zaczynają obowiązywać po 7 dniach od ich opublikowania na oficjalnej stronie WWW ASK.

11. Publiczne adresy IP
11.1 Stowarzyszenie ASK Zabki.net.pl umożliwia wszystkim swoim członkom udostępnienie publicznych adresów IP z puli, którą otrzymało od dostawczy łącza internetowego.
11.2 Publiczne adresy IP są przyznawane w kolejności zgłoszeń, zgłoszenie ma postać maila o zawierającego: Imię Nazwisko, Adres.
11.3 Maile ze zgłoszeniami należy wysyłać na adres zarzad-ask@zabki.net.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
11.4 Pula adresów zostanie rozdysponowana w kolejności zgłoszeń przez Zarząd ASK.
11.5 Jednorazowa składka Członkowska za udostępnienie zewnętrznego IP wynosi 200 zł. 11.6 Wszystkich, którzy otrzymali publiczne adresy IP obowiązuje zakaz routowania do sieci lokalnej.


Poprawiony: piątek, 26 lutego 2010 15:40
 

Polecamy

Reklama
Świat Helenki różni się od Naszego... 1%

Reklama