Zabki Statut Statut ASK
Statut ASK
Wpisany   
piątek, 26 lutego 2010 15:30

Statut
Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej ZABKI.NET.PL
z dnia 08.02.2004

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej ZABKI.NET.PL zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Ząbkach.
§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Edukacja informatyczna.
2. Działanie na rzecz rozwoju Internetu w Polsce. 3. Ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci.
4. Wzbogacanie zasobów sieci Internet.
§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie szkoleń i prezentacji.
2. Prowadzenie kampanii informacyjnych.
3. Udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w podłączeniu do sieci Internet.
§ 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ASK ZABKI.NET.PL:
1. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
2. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
3. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,
4. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
5. Działalność kurierska,
6. Transmisja danych i teleinformatyka,
7. Telewizja kablowa,
8. Pozostałe usługi telekomunikacyjne,
9. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
10. Działalność w zakresie oprogramowania,
11. Przetwarzanie danych,
12. Działalność związana z bazami,
13. Pozostała działalność związana z informatyką,
14. Badanie rynku i opinii publicznej,
15. Reklama,
16. Pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej nie sklasyfikowana,
17. Działalność stadionów i innych obiektów sportowych,
18. Pozostała działalność związana ze sportem,
19. Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej jak również cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
§ 11. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd , na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 12. Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
§ 13. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
§ 14. Członek wspierający, posiada prawa określone w § 12
§ 15. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13
§ 16. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 2 miesiące,
4. poważnego naruszenia regulaminu lub statutu Stowarzyszenia,
5. działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego statutowi.
6. działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia.
§ 17. W przypadkach określonym w § 16 punkty od 1 do 6, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
§ 18. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
§ 19. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 12 ust. 3.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 20. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,
§ 21. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 22. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 23. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 24. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 25. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 25 maja.

2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest większością głosów przez obecnych na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia ,
5. Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

· Zarząd,

· Komisja Rewizyjna,

· 20 % członków Stowarzyszenia.

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w formie ogłoszenia na oficjalnej stronie www Stowarzyszenia, której adres jest zawarty w regulaminie ASK

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu
§ 26. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,

2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§ 27. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1. z własnej inicjatywy,

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3. na pisemny wniosek, co najmniej 30 członków zwyczajnych.

§ 28. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub
wniosku określonego w § 27 pkt 2 i 3.

§ 29. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd
§ 30. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

1. Zarząd składa się z 4 członków w składzie : Prezes Stowarzyszenia, 3 Zastępców Prezesa

2. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy z członków zarządu samodzielnie podstawie pisemnego upoważnienia pozostałej większości członków zarządu.

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin ASK.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 31. Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.

6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
Komisja Rewizyjna
§ 32. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
§ 33. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 34. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 35. W przypadkach określonych w § 33 pkt 3. Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 36. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 37. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki,
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4. dotacje,
§ 38. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 10 dnia każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym regulaminie.
§ 39. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 40. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających kwotę 10000 zł wymagany jest podpis członka Zarządu w osobie Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałej większości Członków Zarządu.
§ 41. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia do kwoty 10000 zł wymagany jest podpis przynajmniej jednego Członka Zarządu lub Członka Stowarzyszenia pisemnie upoważnionego przez przynajmniej dwóch Członków Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 42. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
--------------------------------------------------------------------------------
Przypisy:
1. Treść statutu reguluje art. 10 [patrz też: art. 17 ust. 1 a i art. 42 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy] ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Prawa autorskie © WWW.ZABKI.NET.PL Wszystkie prawa zastrzeżone

Poprawiony: piątek, 26 lutego 2010 15:32
 

Polecamy

Reklama
Świat Helenki różni się od Naszego... 1%

Reklama